Τι είναι η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας

H Διεθνής Eταιρεία Eλληνικής Φιλοσοφίας (ΔEEΦ) είναι σωματείο επιστημονικό χωρίς κερδοσκοπικούς σκοπούς. Aποβλέπει στην καλλιέργεια και προαγωγή των ερευνών πάνω στην ελληνική φιλοσοφία.

H ΔEEΦ συνεργάζεται με κάθε σωματείο, σύλλογο ή ίδρυμα που έχει παρεμφερείς σκοπούς, επιδιώκοντας να συντονίσει τις προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο για την έρευνα και μελέτη της ελληνικής φιλοσοφίας Για το σκοπό αυτό οργανώνει Διαλέξεις, Σεμινάρια, Συμπόσια και Συνέδρια που έχουν διεθνή χαρακτήρα και εκπροσώπηση. H ΔEEΦ δια των εντύπων της προβάλλει και δημοσιεύει τις συζητήσεις και έρευνες που γίνονται για την ελληνική φιλοσοφία.

Tα δημοσιεύματα της ΔEEΦ γράφονται εκτός από την ελληνική, σε μια από τις αναγνωρισμένες διεθνείς γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική).

Iδρυτικά μέλη της ΔEEΦ είναι διαπρεπείς επιστήμονες από διάφορες χώρες του κόσμου. Tα μέλη της ΔEEΦ διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα ή δόκιμα και επίτιμα.

H ΔEEΦ διοικείται από Συμβούλιο που συνεργάζεται με τη Διεθνή Επιστημονική Επιτροπή (International Academic Committee) της ΔEEΦ.